sobota, 04 sierpień 2012 10:48

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia

Plagą dla niewypłacalnych lokatorów są niezgodne z prawem zajęcia komornicze. Dlatego staramy się na naszej stronie zawrzeć wiedze niezbędna, aby się przed nimi bronić. Ochronę wynagrodzenia z a pracę zapewniają przepisy Kodeksu Pracy.  W przypadku tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne komornikowi wolno zająć tylko 50% wynagrodzenia po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowym ograniczeniem jest kwota wolna od zajęcia, która odpowiada ustawowej płacy minimalnej. Mówi o tym art. 87(1) Kodeksu Pracy: § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za prace w wysokości:

minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Opublikowano w Prawne

Przepisy dotyczące zajęć komorniczych z emerytur i rent zawiera Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 1998 r. w art. 139-141. W myśl tych przepisów komornik może zająć:

do wysokości 60 % świadczenia z tytułu wypełnienia zobowiązań alimentacyjnych dłużnika

2. do wysokości  50 % świadczenia na pokrycie wierzytelności za nienależnie pobrane świadczenia, pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej,   w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

3. do wysokości 25 % świadczenia za pokrycie innych wierzytelności

 

Opublikowano w Prawne