sobota, 04 sierpień 2012 10:49

Zaległości czynszowe nie stanowią przeszkody w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy

KRYTERIA KORZYSTANIA Z DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1. Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.      

2. Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a)   tytuł prawny do zajmowanego lokalu

b)   w przypadku braku tytułu prawnego do lokalu w okresie oczekiwania na lokal zamienny i socjalny gwarantowany wyrokiem sądowym

c)   dochód   brutto  z   trzech   miesięcy   przed   złożeniem   wniosku   nie przekraczający:

d)   175 % najniższej emerytury  w gospodarstwie jednoosobowym   -   1 113,51 zł

e)   125 % najniższej emerytury  w gospodarstwie wieloosobowym   -      795,37 zł

 

UWAGA: Wysokość najniższej emerytury ulega okresowej zmianie !

Dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS

f)    normatywna powierzchnia nie przekraczająca:

35 m²    -    dla 1 osoby          55 m²    -     dla 4 osób  

40 m²     -    dla 2 osób            65 m²    -     dla 5 osób  

45 m²    -     dla 3 osób           70 m²    -     dla 6 osób  

         dla każdej kolejnej osoby  normę zwiększa się o 5 m²    

W budynkach wielorodzinnych powyższa norma może być przekroczona o 30%

3.  Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnią lokalu, kwotą stanowiącą:

•     20% dochodów gospodarstwa  1 osobowego 

•     15 % dochodów gospodarstwa 2 – 4 osobowego

•     12 %  dochodów gospodarstwa 5 i więcej osobowego

4.   Fakt zaległości czynszowych za okresy wcześniejsze nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, natomiast Najemca winien uzgodnić  z wynajmującym sposób ratalnej spłaty zaległości.

6.  Jeżeli osoba, która otrzymała dodatek mieszkaniowy nie płaci bieżącego czynszu, dodatek zostaje wstrzymany do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia ich powstania, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.