sobota, 04 sierpień 2012 10:45

Egzekucja komornicza z rent, emerytur i płac za niepełny etat

Przepisy dotyczące zajęć komorniczych z emerytur i rent zawiera Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 1998 r. w art. 139-141. W myśl tych przepisów komornik może zająć:

do wysokości 60 % świadczenia z tytułu wypełnienia zobowiązań alimentacyjnych dłużnika

2. do wysokości  50 % świadczenia na pokrycie wierzytelności za nienależnie pobrane świadczenia, pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej,   w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

3. do wysokości 25 % świadczenia za pokrycie innych wierzytelności

 

Jednocześnie powyższa ustawa   określa  kwotę wolną od zajęć komorniczych w wysokości:

50% najniższej krajowej emerytury lub renty (w zależności od pobieranego świadczenia) w przypadku zajęć na poczet zobowiązań alimentacyjnych i innych wierzytelności (m.in. zadłużenie wobec banków)

60 % kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności z tytułu kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń oraz kilku innych przypadkach opisanych w Ustawie.

20 % najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.

 

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim komunikatem prezesa ZUS  minimalne emerytury i renty od 1 marca br. wynoszą:

 

- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 675,10 zł tj. 611,34 zł netto

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 519,30 zł tj.  492,19 netto

- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą   zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 810,12 zł  tj. 720,21 netto

- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 623,16 zł tj. 577, 17 netto

 

Komornik dokonując zajęcia z emerytury lub renty musi odliczyć przewidzianą ustawowo kwotę i dopiero z pozostałej kwoty dokona zajęcia.

Rozpisując to na typowe przykłady:

Dłużnik banku jest emerytem i otrzymuje 1000 zł renty. Zgodnie z Ustawą komornik od 1000 zł odlicza połowę najniższej krajowej emerytury czyli 305,67zł. Pozostaje 694,37 zł i dopiero z tej kwoty komornik zajmie 25% tj. 173,60zł. 

Dłużnikowi pobierającemu najniższą emeryturę tj. 611,34 zł  komornik tak naliczy wysokość zajęcia : (611,34 – 305,67) x  0,25 = 76,25 zł

Dłużnik jest rencistą z tytułu wypadku w pracy otrzymującym  1000zł i płaci alimenty

Komornik od emerytury odliczy połowę wolną od zajęcia czyli 1000 – 360. Ale już od pozostałej kwoty tzn. od 640 zł naliczy, jak mówi Ustawa, należne na alimenty świadczenie do wysokości 60 %, a więc zajmie dłużnikowi 384 zł

 

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy np. na pół etatu Art. 87 (1) Kodeksu Pracy następująco określa kwotę wolną od zajęć komorniczych:

§ 2.  Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 (tj. kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia) ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

To znaczy, że z płacy osoby zatrudnionej na pól etatu komornik jako kwotę wolną od zajęcia odliczy połowę minimalnej płacy wynoszącej dziś 954 zł, czyli 477 zł.